210-5714237 210-5775493

Μονωτικό HYPERDESMO-LV Λευκό 25Kg

104.00
21689600
Σε απόθεμα
+
Προσθήκη στην λίστα σύγκρισης

Το HYPERDESMO®-LV είναι χαμηλού ιξώδους χυτή ελαστική μεμβράνη, πολυουρεθανικής βάσεως, ενός συστατικού. Πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και σχηματίζει μονολιθική στεγανωτική μεμβράνη με άριστη πρόσφυση σε όλη την επιφάνεια. Περιέχει μικρή ποσότητα διαλύτη (xylol) οπότε δεν απαιτείται επιπλέον αραίωση.

Αποτελείται από καθαρή, ελαστομερή, υδρόφοβη, πολυουρεθανική ρητίνη η οποία, μαζί με ειδικά ανόργανα συστατικά, παρέχει στο προϊόν εξαιρετική αντίσταση στις καιρικές συνθήκες, στα χημικά, στην ηλιακή ακτινοβολία UV, σε μηχανικές και θερμικές καταπονήσεις.

Πριν από το Hyperdesmo ασταρώνουμε την επιφάνεια με το ανάλογο αστάρι.

Εφαρμόζεται με ρολό, βούρτσα ή ψεκασμό (airless 200-250 bar) σε δυο στρώσεις με ελάχιστη κατανάλωση 1.5-1.8 kg/m2.

Για στεγάνωση και προστασία:

 • Ελενίτ και λαμαρίνας,
 • γυψοσανίδων και τσιμεντοσανίδων,
 • ασφαλτόπανου,
 • μεμβράνης EPDM,
 • λουτρών,
 • βεραντών και μπαλκονιών,
 • δωμάτων / μόνωση ταρατσών,
 • χώρων στάθμευσης,
 • γεφυρών,
 • σταδίων,
 • αρδευτικών καναλιών.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 25 ΧΡΟΝΙΑ

Περισσότερες πληροφορίες για τη Μόνωση της Ταράτσας σας με HYPERDESMO - LV θα βρείτε εδώ.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ Περιέχει διαλύτες οι οποίοι είναι εύφλεκτοι. Να εφαρμόζεται μακριά από γυμνές φλόγες και σπινθήρες. Να μην εφαρμόζεται σε κλειστούς, χωρίς επαρκή μηχανικό εξαερισμό, χώρους και χωρίς χρήση μασκών ενεργού άνθρακα. Οι διαλύτες είναι βαρύτεροι από τον ατμοσφαιρικό αέρα, άρα έρπουν στο έδαφος. Ζητήστε απαραίτητα το Φυλλάδιο Ασφαλείας (M.S.D.S.) του προϊόντος.

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
σύμφωνα με την Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1907/2006 (REACH) και την τροπολογία του (ΕE) 2015/830 4/1/2017 EL (ελληνικά) 2/9
Προειδοποιητική λέξη (CLP) : Προσοχή
Επικίνδυνο περιεθόμενο : Ξυλόλιο, μίγμα ισομερών

Δηλώσεις επικινδυνότητας (CLP) :
H226 - Υγρό και ατμοί εύφλεκτα
H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος
H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό
H373 - Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση

Δηλώσεις προφυλάξεων (CLP) :
P101 - Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα
P102 - Μακριά από παιδιά
P260 - Μην αναπνέετε ατμούς
P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικό προσώπου, προστατευτικά γυαλιά
P233 - Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός
P210 - Μακριή από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανήφλεξης. Μην καπνίζετε P271 - Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο
P501 - Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε κέντρο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών απορριμάτων, σύμφωνα με τις τοπικές, περιφερειακές, εθνικές ή υπερεθνικές νομοθεσίες

Χρήσεις EUH:
EUH204 - Περιέχει ισοκυανικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση
Στοιχεία επισήμανσης
Χαρακτηρισμός σύμφωνα με τον Kανονισμό (ΕΕ) Αρ. 1272/2008 [CLP]
Εικονογράμματα κινδύνου (CLP)

Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης: 210-7793777


Εταιρεία Χρωμάτων:
Alchimica